ÅRSMÖTE 2021

Sjundeå IF r.f.

Välkommen på det stadgeenliga årsmötet!

Tid:         15.12.2021 kl 19:00

Plats:      Klassrum 083 Fågelvik, Sjundeå Svenska Skola (SSS)

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Möteshandlingarna finns till påseende i klassrum 083 Fågelvik, 30 minuter före mötet börjar.

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare samt rösträknare för mötet
 5. Godkännande av möteskallelsen
 6. Föredragning och godkännande av styrelsen och sektionernas verksamhetsberättelser
 7. Föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen
 8. Fastställande av bokslutet för verksamhetsperioden 2020-2021
 9. Beslutas om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen samt övriga redovisningsskyldiga
 10. Övriga föreslagna ärenden
 11. Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Sjundeå IF